Tutkiva oppiminen


Tälle sivulle kootaan tietoa tutkivasta oppimisesta ja pohditaan, miten tutkivan oppimisen periaatteita ja toimintatapoja voidaan hyödyntää Action rading -menetelmän kehittämisessä ja Action reading -prosessien toteutuksessa.

Wikipediassa olevan artikkelin mukaan Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti. Pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa asiasta rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yksilöllisesti sovitun työnjaon mukaisesti. Löydettyä tietoa analysoidaan ja käsitellään kriittisesti ryhmän istunnoissa. Oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että opittavaa kohdetta rajataan ja tarkastellaan yhä syvällisemmin. Työskentelyn edetessä kohde täsmentyy uusien kysymysten (tutkimusongelmien) avulla. Parhaaseen tulokseen päästään, jos tutkimusongelmat ovat opiskelijoille itselleen aitoja ja autenttisia. Wikipedian artikkeliin pääset tästä linkistä.

Samassa Wikipedian artikkelissa todetaan, että tutkivassa oppimisessa
- Oppiminen alkaa opiskelijoille autenttisista avoimista ongelmista.
- Tietoa etsitään yksilöllisesti, mutta uutta tietämystä rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä.
- Tietoa hankitaan monipuolisesti ja monialaisesti.
- Opiskelijat oppivat jakamaan asintuntemustaan.
- Tutkivan oppimisen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden metakognitiivisia taitoja. Näitä ovat mm. kriittisen tiedonhankinnan, tiimityön, päättelyn, tieteellisen ajattelun, itsesäätelyn, reflektoinnin sekä ongelmaratkaisun taidot.
- Opettajan tehtävä on olla tukena, kannustajana ja tuutorina.


Tutkivaa oppimista käsittelevää kirjallisuutta

Hakkarainen, K., Lonka, K. ja Lipponen, L., Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen, 1999


Tietoa tutkivasta oppimisesta netissä

Collin,J., Korhonen, K., Penttinen, L. ja Vakiala, V., Tutkiva verkko-oppiminen, 2003, Luettu 12.9.2009 osoitteessa http://www.tutkiva.edu.hel.fi/index.html
Rissanen, M., Tutkiva oppiminen verkko-opiskelumuotona, 2002, Luettu 12.9.2009 osoitteessa http://www.tut.fi/units/ms/teva/information/tutkivaoppiminen/toluku1.html