Kirjoittaminen ja kirjoittamisen käyttö oppimismenetelmänä


Kirjoittamista pidetään yhtenä keskeisenä oppimisen välineenä, koska se tukee informaation aktiivista prosessointia. Action reading -ohjelmissa kirjoittamista hyödynnetään erityisesti wikityöskentelyn yhteydessä.

Prosessikirjoittamista voidaan käyttää minkä tahansa tiedollisen sisällön aktiivisena oppimismenetelmänä. Prosessikirjoittamisella voidaan myös tuottaa hyvin monenlaisia kirjallisen tekstin muotoja, kuten artikkeleita, raportteja, kuvauksia, ohjeita, tarinoita jne.

Prosessikirjoittaminen voi muodostua hyvin erilaiseksi eri ihmisillä ja vaihdella samallakin ihmiselle eri kirjoitustehtävien mukaan. Prosessikirjoittamiseen kuuluukin olennaisesti joustavuus ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen.

Prosessikirjoittaminen oppimismenetelmänä sopii niin itseopiskeluun kuin ryhmissä tapahtuvan opiskeluunkin. Prosessikirjoittaminen soveltuu myös erityisen hyvin verkko- ja etäopiskeluun, sillä kirjoittamalla oppiminen ei ole aikaan ja paikkaan sidottua ja tekstin siirtäminen verkoissa on helppoa ja nopeaa. Vuorovaikutus, ideointi, keskustelu ja palautteen saaminen on verkon kautta helppoa.
Kirjallisuutta ja muita lähteitä

Heikkilä, P. ja Rönkkö, M., Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana, 2004 luettu 19.9.2009 osoitteesta http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/html/prosessikirjoit_.html
Lavonen, Meisalo, niittykangas, et al., Lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen, 2001, luettu 20.9.2009 osoitteesta http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/lukem/main.htm
Lonka K. ja Lonka I., Aktivoiva kirjoittaminen, Teoksessa Aikuisten oppimisen uudet muodot.Kohti aktivista oppimista, 1993

.