Yhteisöllinen oppiminen (collaborative learning)


Tälle sivulle kootaan tietoa yhteisöllisestä oppimisesta ja pohditaan, miten yhteisöllisen oppimisen periaatteita ja toimintatapoja voidaan hyödyntää Action rading -menetelmän kehittämisessä ja Action reading -prosessien toteutuksessa.


Oulun yliopistossa tutkijana toimivan Hanna Salovaaran mukaan yhteisöllisellä oppimisella (collaborative learning) tarkoitetaan oppimista, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yhteisöllinen oppiminen käynnistää oppimisen kannalta tärkeitä kognitiivisia mekanismeja, joita ovat esimerkiksi kysyminen, selittäminen, eri näkökulmien vertailu, vastavuoroinen toiminnan säätely sekä yhteinen tiedon luominen (Salovaara 2004).

Yhteisöllisen oppimisen edellytyksenä on kognitiivinen sitoutuminen tehtävän yhteiseen ratkaisemiseen (yhteinen tehtävä ja tavoite). Lisäksi yhteisöllisen oppimisen vuorovaikutus on luonteeltaan yhteisiä merkityksiä rakentavaa sekä vastavuoroista. Yhteisten merkitysten rakentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa oppijat neuvottelevat asian merkityksistä ja muodostavat merkitykselle yhteisen tarkastelun kestävät perusteet. Vastavuoroisuuden periaate toteutuu ryhmän työskentelyssä silloin, kun eri osallistujien kommentit rakentuvat toistensa jatkumoksi. Yhteisöllinen oppiminen voi keventää yksilön kognitiivista kuormaa ja tukea siten oppimista. Kognitiivisten resurssien yhdistäminen mahdollistaa myös sellaisten tiedollisten tuotosten syntymisen, joka yksilön tuotoksena ei olisi mahdollista (vrt. verkostoitunut asiantuntijuus) (Salovaara 2004).

Yhteisöllisen oppimisen edellytyksenä on oppimisyhteisön rakentuminen. Osallistujilla on tietyllä tasolla oltava yhteinen (tieto)perusta, jotta he voivat tarkoituksenmukaisella tavalla työskennellä yhdessä. Työskentelyssä on tärkeää, että ryhmän jäsenet saavat keskinäistä tukea toisiltaan ja että yhteisöllisyys säilyy läpi työskentelyn (Salovaara 2004).


Yhteisöllistä oppimista käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja nettilähteitä


Pöysä, J., Hurme, T-R., Launonen, A., Hämäläinen, T., Järvelä, S. ja Häkkinen, P., Millaista on laadukas yhteisöllinen oppiminen verkossa? Osallistujalähtöinen näkökulma yhteisöllisen oppimisen ja toiminnan käytänteisiin Suomen virtuaaliyliopiston tieteenalaverkostojen verkkokursseilla, 2007, Luettu osoitteesta http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/svy_julkaisu3.pdf
Salovaara, H., Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön, 2004, luettu 12.9.2009 osoitteesta http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_1/johdanto.htm