Mikä on virtuaalinen lukupiiri?

Virtuaalinen lukupiiri lähtee liikkeelle siten, että yksi lukee, kertoo muille ja etsii lukemastaan kirjasta vastauksia kuuntelijoiden kysymyksiin. Kertominen, kuunteleminen ja kysymysten esittäminen voivat tapahtua sähköpostien, puhelinkeskustelujen, kahdenkeskisten tapaamisten, sosiaalisen median eri muotojen, pienryhmäpalavereiden ja näiden erilaisten yhdistelmien avulla.

Virtuaaliseen lukupiiriin voi osallistua kuuntelijana, lukijana tai molempina. Perusmallissa kertoja esittelee lukemiaan asioita yhdelle kuunteljalle kerrallaan. Toiminnan käynnistyttyä mukaan voidaan haluttaessa ottaa uusia toimintamuotoja. Esimerkiksi voidaan aktivoida kuuntelijoiden keskinäistä keskustelua tai järjestää yhteinen keskustelu- ja kokemustenvaihtopalaveri kuuntelijoille.

Virtuaalisen lukupiirin perusmallissa on yksi lukija ja 1…6 kuuntelijaa. Keskustelujen määrä sovitaan jokaisen kuuntelijan kanssa. Suppeimmillaan keskusteluja on vain pari - aloituskeskustelu, jossa kertoja esittelee kirjasta poimimiaan asioita ja kuuntelija esittää kysymyksiä, sekä vastauspalaveri, jossa kertoja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Muita toimintamalleja esitellään myöhemmin erilllisellä wikisivulla.

Virtuaalisen lukupiirin avulla kuuntelija voi perehtyä häntä kiinnostavaan kirjallisuuteen kuunnellen, keskustellen ja kysymyksiä esittäen. Kuuntelija voi ohjata lukijaa kysymysten avulla. Parhaimmillaan kuuntelija pääsee lukijan avustuksella poimimaan tarkasteltavasta kirjasta itselleen mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät tiedot tai ideat.

Lukijat hyötyvät virtuaalisesta lukupiristä vähintään yhtä paljon kuin kuuntelijatkin. Sitoutuminen kertomaan kirjasta jäntevöittää lukuprosessia. Kertomaan valmistautuminen auttaa arvioimaan, pohtimaan ja jäsentämään kirjassa esitettyjä asioita. Kertominen, keskustelu ja kuuntelijan kysymykset aktivoivat ja tehostavat lukijan omaa oppimista. Keskustelu asiasta kiinnostuneen kuuntelijan kanssa voi myös tuottaa oivalluksia, joita pelkästään kirjaa yksin lukemalla ei olisi syntynyt.

Virtuaalinen lukupiiri on ensisijaisesti lukijan ja kuuntelijan yhteinen oppimisprosessi. Lukijan ei siten tarvitse olla alan asiantuntija vaan hän voi olla vasta perehtymässä asiaan lukemalla, kertomalla ja keskustelemalla lukemastaan. Mikäli taas lukija on tarkasteltavan aiheen asiantuntija, hän pystyy arvioimaan kirjassa esitettyjä asioita ja voi kertomisen ja keskustelun yhteydessä tuoda esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan niistä.

Myös kuuntelijan aikaisemman osaamisen taso voi vaihdella samalla tavalla aloittelijasta aiheen asiantuntijaan. Lukijan ja kuuntelijan aikaisemman osaamisen tason perusteella muodostuukin erilaisia virtuaalisen lukupiirin kertomis-, kuuntelu- ja keskustelutilanteita.
Asiantuntemus_virtuaalisessa_lukupiirissä.jpgVirtuaalisen lukupiirin käynnistäminen

Virtuaalinen lukupiiri käynnistyy siten, että jostakin kirjasta tai aiheesta innostunut lukija ilmoittaa halukkuutensa kertoa ja keskustella lukemastaan kirjasta. Ilmoituksen yhteydessä on hyvä kertoa, kuinka monta kuuntelijaa on valmis ottamaan mukaan lukupiiriin. Tämän jälkeen aiheesta kiinnostuneet kuuntelijat ilmoittautuvat sähköpostilla joko suoraan lukijalle tai virtuaalisten lukupiirien organisoijalle. Ilmoittautumisen jälkeen lukija vahvistaa osallistumisen, käynnistää lukupiirin sekä sopii toteutusmuodon ja aikataulun kuuntelijoiden kanssa.

Myös kuuntelijan roolista kiinnostuneet voivat vaikuttaa virtuaalisten lukupiirien käynnistymiseen esittämällä toivomuksia heitä kiinnostavista kirjoista.
.