Action reading -kehittämismenetelmä


Tälle sivulle ja sen mahdollisille "alisivuille" tulee jatkuvasti uutta ja uusiutuvaa tietoa Action reading -menetelmästä kokemusten karttuessa ja kehitystyön edistyessä. Wikityöskentelyn periaatteiden mukaisesti asiaa esitellään alkuvaiheesta lähtien keskeneräisenä ja puutteellisena. Lukijoiden toivotaan osallistuvan menetelmän kehittelyyn esittämällä sekä kommentteja, arviointeja ja arvostelujakin että ideoita ja ehdotuksia Action Reading -menetemän kehittämisen ideointi -sivulle. Wikin jäsenet voivat kirjoitta ideat suoraan kyseiselle sivulle. Muut voivat lähettää ideoita sähköpostilla Action Reading -wikin organisoijana toimivalle Kari Lahdelle, jonka sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi ät psycon.fi.


Action reading -menetelmän perusratkaisu on yksinkertainen

Perusratkaisultaan action reading –menetelmä on erittäin yksinkertainen. Siinä toteutetaan kokemuksista oppimisen prosessia, joka käynnistetään kirjallisuuden avulla. Lukemisvaiheen aikana arvioidaan omaa toimintaa kirjallisuudessa esitettyjen asioiden valossa. Samalla etsitään ideoita, toimintamalleja ja ratkaisuja tarkasteltavan toiminnan kehittämiseen. Tuloksena on kehittämissuunnitelma, jota lähdetään seuraavassa vaiheessa toteuttamaan. Suunnitelman toimeenpano johtaa käytännön tekoihin ja uusiin kokemuksiin, joiden arvioinnista kokemuksista oppimisen prosessi käynnistyy uudestaan.

Action reading –prosessin voi toteuttaa yksittäinen henkilö täysin omatoimisesti ilman ohjausta tai toisten tukea. Action reading –ryhmissä toisten tuki, keskustelu ja kokemustenvaihto voivat edistää oppimista merkittävästi.

Action reading -ryhmässä jokaisella jäsenellä voi olla oma henkilökohtainen kehittämiskohde. Ryhmä voidaan myös koota kehittämään jotain asiaa yhdessä.Action reading -menetelmän kehittämisen lähtökohtia

Action Reading -menetelmässä hyödynnetään monia tuttuja menetelmiä ja toimintamalleja kuten esimerkiksi lukeminen, lukupiiri, action learning -menetelmä, action research -menetelmä, kokemuksista oppiminen - experiential learning, yhteisöllinen oppiminen, problem based learning, tutkiva oppiminen, itseohjautuva oppiminen - self directed learning, coaching - henkilökohtainen ja ryhmäcoaching, fasilitointi, dialogi, communities of practice ja oppiva organisaatio.

Uutena työmuotona on mukana wikityöskentely. Uutuus syntyykin ensisijaisesti näiden tuttujen asioiden uudesta yhdistelmästä.

Kehittämisen apuna ja ideoiden lähteenä käytettäviä menetelmiä ja niiden hyödyntämistä Action reading -ohjelmissa tarkastellaan omilla wikisivuilla, joihin pääsee edellä olevista linkeistä.


Mitä Action Reading -menetelmällä voi kehittää?

Action reading -menetelmää voi käyttää minkä tahansa sellaisen osaamisen, taidon tai toiminnan kehittämiseen, jonka tarkastelun pohjaksi löytyy sopivaa kirjallisuutta - kirjoja, tutkimusraportteja, lehtiartikkkeleita.

Ideoita mielenkiintoisista aiheista ja niihin soivasta kirjallisuudesta kootaan omalle wikisivulle, johon pääset tästä linkistä Aiheita ja kirjallisuutta AR -ohjelmiin


Action reading -ohjelman rakene ja vaiheet


Action reading –prosessi koostuu pelkistetyimmillään kolmesta vaiheesta, jotka ovat (1) kirjallisuuteen perehtyminen, oman toiminnan arviointi ja kehittämisideoiden etsiminen, (2) kehittämissuunnitelman tekeminen sekä (3) käytännön toteutus ja kokemuksista oppiminen, jossa reflektoinnilla on keskeinen merkitys.

Action reading –prosessi voidaan nähdä myös kirjallisuuteen perehtymisen ja tavanomaisen action learning –prosessin yhdistelmänä. Monissa action learning –prosesseissa ratkaistava ongelma tai kehitettävä asia annetaan ryhmälle prosessin käynnistämisen yhteydessä. Action reading –prosessissa taas kirjallisuuteen perehtymisen yhteydessä uuden oppimisen rinnalla keskeisellä sijalla on oman toiminnan tarkastelu, arviointi, kyseenalaistaminen ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen kirjallisuudessa esitettyjen asioiden valossa (reflektointi). Ryhmän jäsenet tai ryhmä valitsevat kehitettävät asiat, taidot ja toimintatavat tai ratkaistavat ongelmat kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen.

Action reading –prosessi voidaan käynnistää ja toteuttaa vaiheittain esimerkiksi niin, että ensin sovitaan toteutettavaksi vain kirjallisuuteen perehtyminen ja siihen liittyvä uusien asioiden, ideoiden ja toimintamallien etsimien, oman toiminnan tarkastelu ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen. Näiden arvioinnin ja priorisoinnin jälkeen valitaan kehitettävät asiat tai ratkaistavat ongelmat ja käynnistetään seuraava vaihe action learning –prosessina tai tavanomaisena kehittämisprojektina. Myös ryhmän kokoonpano voi muuttua. Ryhmä voi jakaantua pienempiin osiin ja ryhmään voidaan ottaa mukaan uusia, toimenpanon tai kokemuksista oppimisen kannalta keskeisiä henkilöitä. Osittain toimeenpanoa voidaan toteuttaa myös yksilötyönä, jota tuetaan action learning –ryhmäpalavereissa.


Lukeminen ja kirjallisuuden hyödyntäminen

Kaikki ovat lukeneet oppiakseen ja oppineet lukiessaan. Vaikka lukeminen on joskus voinut tuntua tervan juonnilta, niin useimmilla meistä on kokemuksia myös siitä, miten lukemisen aikana mieleen on tullut omaan työhön ja toimintaan liittyviä uusia ideoita, ajatuksia, oivalluksia ja soveltamismahdollisuuksia. Aivan erinomaiselta on tuntunut, jos niistä on voinut kertoa sellaiselle henkilölle tai ryhmälle, joka on kuunnellut niitä kiinnostuneena, esittänyt niihin liittyviä kysymyksiä ja ollut valmis keskustelemaan niistä. Kertominen, kysymyksiin vastaaminen ja keskustelu ovat innostaneet, auttaneet jäsentämään ja ymmärtämään asioita syvällisemmin ja tuottaneet uusia ideoita ja oivalluksia niin kertojalle kuin kuuntelijoillekin. Kertoja auttaa kuuntelijoita oppimaan uutta ja oppii samalla itse vähintään yhtä paljon kuin kuulijatkin.

Action reading –prosesseissa kirjallisuuden lukemiseen liittyy aina luetuista asioista, lukemisen aikana saaduista ideoista ja huomatuista kehittämismahdollisuuksista kertominen joko action reading –ryhmälle tai kahden kesken action reading –coachille.

Actio reading –prosesseissa kirjallisuutta luetaan tavoitteellisesti. Uuden tiedon ja ideoiden hakemisen rinnalla keskeisenä tavoitteena on aina tarkasteltavan toiminnan ja omien ajattelu-, suhtautumis- ja toimintatapojen tietoinen arviointi kirjallisuudessa esitettyjen asioiden valossa. Näin kirjallisuuden avulla saadaan hyvät lähtökohdat kehitettävien asioiden valintaan ja kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Lukemisen taito -sivulla on vinkkejä lukemisen kehittämiseen.Esimerkki Action reading -ohjelmasta

1. Aiheen ja siihen liittyvän kirjallisuuden määrittely ja Action Reading -ryhmän kokoaminen
2. Kirjallisuuteen perehtyminen, kehittämisideoiden etsiminen ja oman toiminnan arviointi kirjallisuudessa esiin tulevien asioiden valossa
3. Kirjallisuuden avulla opittujen asioiden esittely ja hyödyntämisen ideointi ryhmäpalaverissa
4. Henkilökohtaisten kehittämissuunitelmien työstäminen ja esittely ryhmäpalaverissa
5. Oman toiminnan tietoinen kehittäminen ja kokemuksista oppiminen
6. Kehittämiskokemusten esittely, kokemustenvaihto ja kehittämissuunnitelmien päivittäminen ryhmäpalaverissa

Vaiheita 5 ja 6 voidaan toistaa tarpeen mukaan niin, että kehittämistavoitteet saavutetaan.

Ohjelman toteutuksessa käytetään ohjattujen ryhmäpalaverien lisäksi mm. seuraavia tukimuotoja

- Oppimispäiväkirjan avulla tuetaan kirjallisuuteen perehtymistä, henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekemistä, kehittämistoimenpiteiden toteutusta ja kokemuksista oppimista
- Osanottajat sparraavat tai coachaavat toisiaan sekä kirjallisuuteen perehtymisen että kehittämissuunnitelmien käytännön toteutuksen aikana
- Action Reading -ohjelmaa ohjaava coach ohjaaa ryhmäpalavereita ja käy kahdenkeskisiä cochauskeskusteluja
- Wikityöskentelyn avulla jaetaan tietoa, ideoita ja kokemuksia reaaliaikaisesti koko ohjelman ajan


Action reading -ryhmät

Action reading ohjelma voi olla
- Henkilökohtainen - osanottajana on yksittäinen henkilö, joka voi toimia täysin itseohjautuvasti ja omatoimisesti tai jota voi tukea action reading coach.
- Pienryhmäkohtainen - osanottajat voivat olla luonnollinen ryhmä tai ryhmä voidaan koota eri puolilta organisaatiota tai jopa eri organisaatioista. Ryhmä voi toimia itseohjautuvasti tai sitä voi olla ohjaamassa action reading coach.
- Organisaatiokohtainen - organisaatiossa toimii useampia samaa aihetta käsittelevää Action reading -ryhmää, jotka jakavat tietoa ja kokemuksia myös keskenään. Action reading -prosessi voi olla myös osana muulla tavoin toteutettua kehittämis- tai valmennusohjelmaa, jolloin ryhmät muodostetaan kyseisen ohjelman osanottajista.


Action reading coach (Action coach, Learning coach)

Action reading coachina voi toteutustavasta, tilanteesta ja kehittämistavoitteista riippuen toimia ystävä, kollega, esimies, alainen, organisaation sisäinen kehittämisasiantuntija tai ulkoinen kehittämisen ja coachauksen ammattilainen.