Action Reading -menetelmän kehittämisen ideointi


Tämä sivu mahdollisine "alisivuineen" on tarkoitettu Action Readingin kehittämisen ideointiin. Ideoinnissa käytetään aivoriihen ja tuumatalkoiden periaatteita - ideoita ei arvostella, toisten ideoilla saa ratsastaa eli jatkaa, täydentää ja esittää variaatioita, lennokkaat ideat ovat sallittuja sillä ne voivat auttaa uuden kehittämisessä. Keskustelu ideoista ja niiden kriittinenkin arviointi käydään Discussion menetelyn avulla (klikkaa sivun yläosassa olevaa Discussion painiketta, jatka jotain käynnissä olevaa keskustelua tai aloita keskustelu uudesta ideasta/aiheesta).


Ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia Action reading -menetelmän kehittämiseen:

- Action reading on monipuolinen ja joustava kehittämismenetelmä, joka voidaan toteuttaa monilla eri tavoin. Kaikille toteutusmuodoille yhteinen elementti on kirjallisuuden hyödyntäminen prosessin alkuvaiheessa. Kirjallisuus antaa osanottajille uutta tietoa ja herättää ideoita ja ajatuksia. Näiden avulla osanottajat tarkastelevat ja arvioivat tietoisesti omia tietojaan, taitojaan, ajattelu- ja toimintatapojaan, asenteitaan ja arvojaankin (reflection). Tarkastelun perusteella tunnistetaan kehittämismahdollisuuksia, tehdään kehittämispäätöksiä ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä.

- Action reading -ryhmässä kaikilla osanottajilla voi olla kehitettävänä sama taito tai toimintatapa. Vaihtoehtoisesti ryhmän jokaisella jäsenellä voi olla oma henkilökohtainen kehittämiskohde. Nämä voivat liittyä samaan laajempaan aihealueeseen tai olla hyvinkin erilaisia. Nämä lähtökohdat vaikuttavat mm. käytettävän kirjallisuuden valintaan.

- Action reading -prosessi voidaan käynnistää tilanteessa, jossa ratkaistava ongelma tai kehitettävä osaaminen, taito tai toimintatapa on etukäteen määritelty. Tällöin myös kirjallisuus tai ainakin ehdotus sopivasta kirjallisuudesta voidaan nimetä etukäteen. Prosessi voidaan käynnistää myös pelkästään mielenkiintoisen kirjallisuuden pohjalta ilman erityistä ongelmaa tai kehitettävää asiaa. Tällöin kehitettävät asiat tai ratkaistavat ongelmat tunnistetaan ja valitaan kirjallisuudesta saatujen tietojen ja niistä käytyjen keskustelujen perusteella.

- Action reading -menetelmää voidaan käyttää myös yksittäisen henkilön kehittämiseen. Kehittäminen voi olla täysin omatoimista ja itseohjautuvaa tai sitä voidaan tukea coachauksen avulla. Coachina voi tällöin toimia ystävä, kollega, esimies, organisaation sisäinen coach tai ulkoinen coachauksen ammattilainen. Omatoimisen Action reading -ohjelman tueksi voidaan tehdä työkirja ohjeineen.

- Kysymisellä ja kysymysten käytöllä on kirjallisuuden mukaan erittäin suuri merkitys oppimiselle ja kehittymiselle sekä action learning -menetelmässä että coachingissa, joten kysymysten käyttöä kannattaa painottaa myös Action reading -menetelmän sovelluksissa. Kysymysten käytön helpottamiseksi ja aktivoimiseksi Action reading -wikiin tehdään kysymyspankki, jota voivat hyödyntää niin omatoimisesti menetelmää hyödyntävät henkilöt, Action reading -ryhmät kuin action readingin -prosessien ja ohjelmien ohjaajat, coachit ja sparraajatkin. Kysymykset voidaan ryhmitellä Action reading -prosessin vaiheiden mukaan ohjaamaan ja tukemaan esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymistä, oman toiminnan arviointia, kehittämisen suunnittelua, kehittämisen toteutusta, seurantaa ja arviointia. Lisäksi voisi olla erityisesti kokemuksista oppimisen edistämiseen liittyviä kysymyksiä.

- Action reading -menetelmän avulla voidaan aktivoida oppimista ja osaamisen kehittämistä, kokemustenvaihtoa, hiljaisen tiedon siirtämistä, yhdessä oppimista ja toisten oppimisen tukemista monin tavoin. Esimerkiksi kokeneemmat henkilöt voisivat toimia nuorempien action reading coacheina tai sparraajina. Action reading -opiskelijalla/osanottajalla olisi tällöin keskustelukumppani, jolle voisi säännöllisin välein kertoa kirjassa olleista mielenkiintoisista asioista ja niiden herättämistä ajatuksista ja kuulla kokeneemmalta henkilötä niihin liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia. Näin kokeneemman henkilön osaaminen ja hiljainen tieto olisi ikään kuin huomaamatta käytettävissä. Todennäköisesti myös action reading coachina toimiva kokeneempi henkilö oppisi uusia asioita prosessin aikana. Vähintäänkin hän saisi tietoonsa luettavan kirjan keskeisen sisällön kuuntelemalla ja keskustelemalla kirjassa esitetyistä asioista.

- Kehitetään esimiesten ja kollegojen coachaustaitoja action reading -prosessien avulla. Yksittäisen henkilön Action reading coachiksi, sparraajaksi tai tukihenkilöksi lähtemisen kynnys voi olla huomattavasti tavanomaista coachausta matalammalla. Voidaan esimerkiksi sopia, että action reading prosessin coachaus päättyy siihen, että kirja on luettu, ja henkilö jatkaa sen jälkeen omatoimisesti kehittämissuunnitelman tekemistä ja opittujen asioiden hyödyntämistä. Tällaisessa sovelluksessa action reading coachilta odotetaan lähinnä kiinnostusta, kuuntelua ja keskustelua esiin nousevista asioista lukijan kanssa. Jo tämä on hyödyllistä molemmille osapuolille. Kokemuksen karttuessa kysymysten käyttöä voidaan ottaa muukaan enemmän. Alkuvaiheessa kysymykset voisivat kohdistua kirjassa esitettyjen asioiden tarkasteluun. Etenkin lukemisen loppuvaiheessa kysymykset ja keskustelu voitaisiin kääntää enemmän henkilön toiminnan arviointiin, kehittämismahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Acton reading prosessin coachaus voisi päättyä kehittämissuunnitelman tekemiseen ja henkilö toteuttaisi suunnittelemansa kehittämistoimenpiteet omatoimisesti. Mikäli coachaus on jatkunut suunnitelmavaiheeseen asti, on todennäköisesti kiinnostavaa jatkaa keskusteluja myös suunnitelman toimeenpanon aikana. Myös näissä keskusteluissa action reading coach voisi lähinnä kuunnella ja esittää kysymyksiä. Tällä tavoin toteutetun action reading coachauksen pystyy toteuttamaan kuka tahansa, jos vain haluaa auttaa ja tukea toisen henkilön oppimista ja kehittymistä. Samalla omat coachautaidot kehittyvät kokemuksista oppimisen kautta.

- Valmiudet kirjallisuuden lukemiseen ja erityisesti vieraskielisen kirjallisuuden lukemiseen vaihtelevat voimakkaasti mm. oppimistyylien, aikaisempien luku- ja opiskelukokemusten sekä kielitaidon perusteella. Kirjallisuuteen perehtymisen toteutuksessa tämä voidaan ottaa huomioon mm. niin, että muodostetaan lukupareja, joissa toinen lukee kirjaa ja toinen käy säännöllisin välein kyselemässä, kuuntelemassa ja keskustelemassa lukijan kanssa. Kertoessaan lukemastaan ja vastatessaan kuuntelijan kysymyksiin kirjan lukija työstää samalla lukemaansa ja tehostaa näin omaa oppimistaan. Kuuntelija taas saa lukijan avustuksella tietoa kirjassa esitetyistä asioista ja ehkä innostuu itsekin lukemaan.

- Action reading -ohjelman vaiheittainen toteuttaminen niin, osallistujat sitoutuvat siihen vaihe kerrallaan, voi madaltaa mukaan lähtemisen kynnystä merkittävästi. On helpompaa aloittaa norsun syöminen pala kerrallaan kuin yrittää nielaista se kokonaisena. Esimerkiksi aluksi lähdetään vain lukemaan kirjallisuutta ja keskustelemaan esiin nousevista asioista ja niiden soveltamismahdollisuuksista. Vasta tämän jälkeen osanottajat päättäisivät seuraaviin vaiheisiin osallistumisesta. Parhaimmillaan kirjallisuuteen perehtyminen ja keskustelu pienryhmässä tuottaa ideoita, oivalluksia, innostusta ja yhteishenkeä niin, että käytännön kehittämistä, keskinäistä tukea ja kokemustenvaihtoa halutaan jatkaa ja ollaan valmiit lähtemään mukaan myös ohjelman seuraaviin vaiheisiin.

- Kiireinen esimies, joka haluaisi lukea mielenkiintoisia kirjoja, mutta ei oikein ennätä, voisi antaa kirjat alaistensa luettavaksi ja toimia heille action reading coachina. Hän voisi kuunnella, kysellä ja keskustella kirjoista kahdenkesken jokaisen alaisensa kanssa tai koko ryhmän kanssa pidettävissä ryhmäpalavereissa. Sen lisäksi, että hän näin perehtyisi kuuntelemalla ja keskustelemalla itseään kiinnostavaan kirjallisuuteen, hän samalla harjoittelisi kuuntelemista ja kysymysten käyttöä (coachauksen keskeisiaä taitoja) ja saisi myös alaisensa perehtymään kirjoissa esitettyihin asioihin ja pohtimaan niiden soveltamista.

- Kaukaisia ajatusmalleja käytetään luovassa ongelmanratkaisussa ideointimenetelmänä niin, että avuksi otetaan jokin aivan erilainen esine, eliö tai ilmiö. Tämän avulla tuotetaan uusia, innovatiivisia ja hassunkurisiakin ideoita, joista sitten lähdetään työstämään mahdollisia ratkaisuja. Kaukaisten ajatusmallien ideaa voidaan käyttää myös Action reading –prosessin suunnittelussa ja toteutuksessa valitsemalla luettavaksi kirjallisuutta, joka ei suoraan liity kehitettävään asiaan tai ratkaistavaan ongelmaan. Kehitettävän asian tarkastelu ja reflektointi tällaisen kirjallisuuden valossa auttaa irtautumaan totutuista ajattelu-, suhtautumis- ja toimintamalleista , kyseenalaistamaan asioita ja huomaamaan uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi johtamista kehitettäessä voidaan luettavaksi ottaa muuta kuin johtamisen ammattikirjallisuutta.

-